• خطر کنترل نشدن حب دنیا برای مذهبی ها
  • بندگی دنیا چگونه آغاز می شود؟
  • حب دنیا «طبیعی» است ولی باید «کنترل» شود.
  • کنترل نشدن حب دنیا و بیماری های ناشی از آن
  • نتایج کنترل حب دنیا، در آبادانی دنیا

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.