عبد دنیا شدن «طبیعی» است، نه ارادی
بد بودن، شرط عبد دنیا شدن نیست.
عبد دنیا اختیارش دست دنیاست نه خودش
دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.