• جایگاه زهد و کناره گیری از دنیا
  • قواعد دنیا در ارتباط با زاهد و طالب دنیا
  • راه فرار از دنیا
  • فرار از دنیا، سهم از دنیا را کم نمی کند.
  • فرار از دنیا در زندگی بزرگان
  • از چه چیز دنیا باید فرار کرد؟

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.