• اهمیت زمینه سازی اجتماعی و فردی برای دینداری
  • چه کسانی در مقابل اصلاح زمینه ها مسئول اند؟
  • ۱. پدر و مادر ۲. صدا و سیما ۳. خودمان ۴. حکومت، اصلی ترین مسئول
  • چه کسانی باید برای یک اجتماع، قانون وضع کنند؟
  • مقایسه تاثیر قانون دینی و غیردینی بر سرنوشت مردم
  • قانون در غرب

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.