۱. انسان ها دو دسته اند، حداقلی و حداکثری
۲. تلقی از دین و اخلاق نیز دوگونه است،حداقلی و حداکثری
۳. توصیه های دین نیز دو گونه است، حداقلی و حداکثری
دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.