حوزه های تاثیر عمل یک

  • لزوم رواج فرهنگ بها دادن به عمل
  • تاثیر عمل در عالم هستی
  • فرامین الهی دوگونه اند
    • ارزش روزه به این است که عمل سلبی است.
    • معنای غلط ترک
  • چرا خداوند اینقدر اصرار دارد که ما گناه نکنیم؟
  • روضه

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.