• چرا اعمال خوب ما بی ارزش هستند؟
  • ترفندهای شیطان قبل و بعد از عمل و راه مبارزه با آن (مقدمه)
  • سه نوع از اعمال خوب ما و دلیل بی ارزشی آنها
  • ثمره درک بی ارزشی اعمال ما در مقابل عظمت خداوند

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.