معرفی موضوع و اهداف بحث
مرور مباحث جلسات قبل
دل، امام می خواهد
کار امام دل با دل
خصوصیات امام دل (۳ ویژگی)
۱. ناز و قهر توأمان
۲. رزق دادن و گرفتن توأمان
۳. امر و نهی (تکلیف(
لزوم توجه دادن مردم به امام دل
مناجات با امام دل
دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.