دین و دل (مرور مباحث گذشته)
مناجات، ثمره ارزش قائل شدن برای دل
ارزش دل بیشتر است یا عمل؟(توجیه شیطان برای مناجات نکردن با خدا(دل، سرمایۀ ما در خانۀ خداوند
چه کنیم تا قدر« دل» خود را بدانیم؟
قدم اول: افزایش مناجات با خدا
قدم دیگر: حراست از دل (دلت را هر جایی نکن)
آگاهی های لازم برای حراست از دل
اقدام های عملی برای حراست از دل
وابستگی دل به نگاه خداوند و اولیاء خداوند

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.