• نقش علم در رسوب زدایی از گرایش ها
  • سختی تغییر گرایش ها
  • تاثیر شرکت در مجالس حسینی در تغییر گرایش ها
  • تاثیر دوستی با اولیای خدا در تغییر گرایش ها
  • تاثیر هوی و هوس در خراب کردن گرایش ها

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.