• جایگزینی حق به جای محبت
  • فروپاشی خانواده ها با از بین بردن محبت
  • راه مقابله
 • چگونگی تحکیم ارتباطات عاطفی و خانوادگی
 • استفاده دشمن از اهانت و استهزا برای حذف محبت
 • چگونگی مخالفت دشمن با محبت در داخل دین
 • جایگزینی هوس به جای محبت
  • تفاوت هوس و محبت
  • راه مقابله
 • برخورد مدافعان ضعیف با احساسات حسینی و نقد آن
  • اصالت ندادن به محبت
  • نقد اولیت معرفت نسبت به محبت
  • نقد اولیت شناخت نسبت به گرایش
  • وابستگی ارزش علم به اثر آن در دل

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.