• ۱. گروه مخالفان
  • ۲. گروه مدافعان ضعیف
  • ۳. گروه موافقان قوی و اقسام آنها

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.