خلاصه مباحث گذشته

  • میل به بدها مانع علاقه به خوبی هاست
  • سختی تواضع در مقابل اولیاء خدا

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.