• دشمنی با احساسات حسینی در طول تاریخ
 • تقدم گرایش بر عمل
  • عمل نتیجه گرایش
  • وابستگی ارزش عمل به گرایش
  • وابستگی ارزش عمل به اثری که در دل می گذارد.
  • فقدان محبت عمیق، علت اهل عمل نبودن
  • گرایش مصحح عمل

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.