• گرایش و محبت، منشاء فعالیت علمی
  • محبت، تحقق دهنده ی علم در وجود آدمی
  • محبت، ثمره ی علم (ارزش علم به تولید محبت است)
  • علم ثمره سلامت دل (سلامت دل، علم می آورد)
  • علم ابزاری در خدمت گرایش ها
  • تقدم گرایش بر آگاهی

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.