• ابعاد حماسه حسینی
  • ۱. بعد معنایی قیام
  • ۲. بعد معنوی قیام
  • باطنی بودن بعد معنوی
  • ۳. بعد احساسات حسینی
 • اولین احساسات حسینی
 • دلایل اهمیت سخن گفتن از احساسات حسینی
  • ۱. انکار ارزش آن در جامعه
  • ۲. افزایش بهره محبان امام حسین از محبت خود
  • ۳. گستردگی و فراگیری احساسات حسینی( آغاز جلسه ۲)

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.