احساسات حسینی

محرم ۸۶ – مسجد دانشگاه تهران

احساسات حسینیهر کسی با حسین (ع) آشنا می شود، نسبت به اباعبدالله احساساتی پیدا می کند که آن را احساسات حسینی می نامیم… همه اهل عالم از علما گرفته تا غیرعلما، از اجتماعیون و انقلابیون گرفته تا عرفای عزلت نشین، این ها همه در ارتباطشان با اباعبدالله الحسین(ع) نوعا از «احساسات حسینی» آغاز کرده و می کنند…
دشمنان دین خیلی از اوقات نمی آیند با دین مقابله کنند، بلکه می آیند با محبت مقابله میکنند. ریشه محبت را که سوزاندند، دیگر دینی باقی نمی ماند…
دشمنان محبت دو تا مفهوم را هم به صورت نظری و هم بصورت عملی، جایگزین محبت می کنند، تا ریشه محبت را بسوزانند؛ یکی حقوق، یکی هوس … اینها به گونه ای نظام های حقوقی، نظام های اقتصادی و نظام های سیاسی را طراجی میکنند که محبت در انسان می میرد…
چگونه رشد «احساس» باعث رشد همه جانبه ما می شود؟ چرا رشد «احساس» و «گرایش» های ما، بر رشد دیگر ابعاد ما اولویت دارد؟ اگر رشد گرایش ها مبنای همه رشدهای دیگر است، چرا بعضی ها که گرایش های خوبی دارند، رفتار خوبی ندارند؟ بر اساس چه ساز و کاری رشد گرایش ما به امام حسین(ع)، محور و مقدمه رشد سایر گرایش ها است؟

Best casino live online reviews.