امام حسین (ع) از هر امامی به ما نزدیکتر است.
محبت به امام حسین حداقلی است.
محبت به امام حسین (ع) تلاش زیادی نمی خواهد.
محبت سهل به امام حسین (ع) را باید کامل کرد.
دل ناپاک نمی تواند مانع محبت امام حسین (ع) شود.

دریافت جلسه اول

Best casino live online reviews.