علت توجه به آخرت برای تعریف حیات چیست؟
فراغت از حیات دنیوی برای تعریف حیات
رویگردانی پیامبر از کسی که به آخرت توجه ندارد
جاودانگی حیات را باید در آخرت جست

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.