مفهوم انقلابی بودن کلید طلایی بسیاری از قفل های رایج حیات فردی و اجتماعی امروز ما
خداوند از انسان تحول و دگرگونی می خواهد نه یک وضعیت با ثبات
علت اینکه ابلیس انقلابی نبود
خوب بودن یعنی انقلابی بودن
به هر وضع خوبی خو کردید، آماده باشید خدا آن را از شما بگیرد
امام(ره) اول عارف شد، بعداً انقلابی شد، لذا تا روز آخر انقلابی باقی ماند
یک انقلابی نجات دهنده حیات بشر می شود
تلقی سطحی از کارکردهای دین
دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.