انقلاب، تدریجاً تحقق پیدا می کند و ثمرات خود را نشان می دهد

  • اتفاقات سیاسی در جامعه، ادامۀ تحقق انقلاب
  • دید نادرست نسبت به انقلاب ما
  • هنوز اتفاقی نیفتاده، نسل انقلاب تازه در حال شکل گیری است

انقلابیون طی چرخه ای مستمر جایگزین انقلابیون سابق می شوند

  • صحنۀ ریزش و رویش صحنۀ بسیار زیبایی است
  • عده ای دوست دارند قرآن را آن قدر آسمانی تصور کنند که به درد هیچ گوشۀ از زندگی زمینیشان نخورد

هفت ویژگی انقلابیون در قرآن کریم

  • انقلابی باید زخم زبان تحمل کند

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.