اوج فضایل اخلاقی فقط برای انقلابیون قابل دسترس است
تکیه بر فضایل انقلابیون عامل رواج اخلاق در جامعه
ایجاد روحیه انقلابی گری، اولویتی مافوق اولویت ها
هر کسی انقلابی نباشد بسیجی نیست
انقلابی گری بمیرد در ی ک جامعه، دیگر فضایل اخلاقی در آن جامعه قابل انتشار نیست
محبت به خدا از دل انقلابی گری در می آید
شرح ویژگی های انقلابیون
برای کمال پلّه هست، ولی برای سقوط نه
نصیحت اخلاقی اثر ندارد، انقلابی بیاور همه را آدم کند
دریافت صوت جلسه

 

Best casino live online reviews.