مجموعه سخنرانی با موضوع تفقه در دین و شناخت دین با بیانی جذاب تر و عمیق و دقیق این مجموعه به شما کمک می کند تا از دریچه ای تازه به دین نگاه کنید و به جای دینی که در طاقچه گذاشته می شود و به کار نمی آید پایی پیدا کنید برای آن که خود به شناخت دین حقیقی بروید. بیان جذاب ایشان و در عین حال استناد ایشان به منابع قوی و مستدل و به خصوص تاکید بر روی آثار استاد شهید مطهری این مجموعه را ویژه و جذاب ساخته است.

Best casino live online reviews.